Generelt

MitVideoCV  er et site og en serviceydelse, der drives af imarketing.
Aftalen indgås imellem dig og imarketing.
Såfremt MitVideoCV senere bliver en selvstændig virksomhed vil denne aftale også gælde for MitVideoCV

Hvis der ikke er  aftalt andet skriftligt, gælder følgende standardbetingelser for aftaler mellem MitVideoCV og vores kunder:

– Alle priser er i danske kroner og er inkl. 25% moms.
– Alle aftaler indgås på dansk.

Bestilling
Bestilling af et VideoCV sker ved at sende en e-mail til info@mitvideocv.dk hvor du kopierer og indsætter følgende information og tilretter med din egne data:

Jeg ønsker at bestille et VideoCV hos imarketing.

Mit navn er
Fornavn Efternavn
Adresse
Postnummer By

Mobilnummer
Mail

Efter du har sendt mailen vil imarketing vende tilbage med forslag til det videre forløb.

Aftaleindgåelse
Når du handler med  imarketing, accepterer du, at købsaftalen først indgås endeligt, når imarketing har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til dig i form af underskrevet aftale.  For at indgå en aftale skal du være fyldt 18 år.

Betaling
Hos imarketing betaler du med bankoverførsel. Der indbetales et depositum på 1.000,- kr. ved oprettelse af aftalen og resten af ordren betales senest 8 dage efter levering af din video.

Reklamationsret
imarketing vil gøre alt for at bestræbe sig på at levere et VideoCV af høj kvalitet til dig og du betaler ikke restbeløbet før du har set og godkendt videoen. Efter levering har du af gode grunde ikke reklamationsret idet videoen er specialfremstillet til dig og derfor er personlig og ikke kan anvendes af andre.   Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

Specificering af et VideoCV

imarketing leverer som en del af fremstillingen af videoen følgende ydelser:

Instruktioner i hvordan du fremstiller dit script.

20 minutters gennemgang af dit script med dig.

Videooptagelse i studie i Stenløse.

Redigering og efterbehandling til det niveau du ser på MitVideoCV.dk

Upload til Internettet hvor du kan hente videoen ned som en MP4 fil som du herefter kan uploade til diverse platforme og anvende i din jobsøgning.

Tilkøb af hosting
imarketing kan tilbyde at hoste din video professionelt  på MitVideoCV.dk/DitNavn/ for 500,- kr. om året. På siden vil du kunne få indsat en tekst efter eget valg på maksimalt 400 ord. Beløbet betales forud.

Din mulighed for at fortryde
Du kan på ethvert tidspunkt udtræde af aftalen. Udnytter du denne mulighed betaler du for det af imarketing allerede udførte arbejde

Leveringstid
imarketing bestræber sig på at levere sine ydelser i henhold til den mellem parterne aftalte tidsplan. Leveringstider omtrentlige og overskridelser kan finde sted, uden dette kan anses for en misligholdelse fra imarketing’s side.

Din godkendelse
Hvor ikke andet følger af tidsplanen, skal du indenfor 48 timer efter fremsendelsen af videoen fra imarketing fremkomme med eventuelle bemærkninger samt meddele dine beslutninger i forhold til den præsenterede video. Meddelelser skal gives pr. email til info@mitvideocv.dk. Såfremt du ikke meddeler ændringer indenfor 48 timer, anses dette for en godkendelse af det fremsendte VideoCV. Når du har godkendt videoen, kan ændringer kun foretages mod ekstrabetaling i henhold til nyt tilbud fra imarketing. imarketing foretager herefter levering af den endelige produktion. Levering anses for sket, når imarketing har meddelt Kunden link, hvorfra produktionen kan downloades.

Visningsret til den endelige produktion
Du meddeles fra tidspunktet for betaling af imarketing’s fulde tilgodehavende efter aftalen en uoverdragelig visningsret til den færdige produktion. Visningsretten omfatter, at du offentligt må foretage visning og spredning af produktionen i uændret form. Du opnår ikke øvrige rettigheder udover den anførte visningsret og alle immaterielle rettigheder forbliver hos imarketing. Du må ikke foretage ændringer i den færdige produktion leveret af MitVideoCV, herunder må du ikke fjerne eventuelte indeholdte akkrediteringer (hvis dette er aftalt), som typisk indeholdes i slutningen af produktionen. Enhver anvendelse af den leverede produktion i strid med den meddelte visningsret anses for en krænkelse af imarketing’s ophavsrettigheder.

imarketing’s ret til at anvende egne optagelser
Såfremt dette på forhånd er  skriftligt aftalt med dig, må imarketing anvende dele af master optagelser til markedsføring af MitVideoCV.

Opbevaring af masteroptagelser
Hvis du ikke har tilkøbt en længere opbevaringsperiode, opbevarer imarketing ikke optagelser og tilhørende filer og dokumenter i mere end 180 dage fra aflevering til dig.

Persondata og clearing af rettigheder
Du anses som kunde for dataansvarlig og imarketing for databehandler. imarketing handler alene efter dine instruktioner og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Idet det er dig selv der optræder på MitVideoCV, betragtes din optræden direkte som et samtykke for at optagelsen må ske og som en accept af denne aftale.

Ønsker du efterfølgende at sløre/fjerne dit navn , logo, stedangivelser fra optagelserne, er imarketing berettiget til at fakturere for medgået tid, hvis dette tidsforbrug ikke var kendt for imarketing på tidspunktet for udregning af estimeret tidsforbrug på opgaven.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er oplyst i DKK og ekskl. moms og forudsætter fakturering af kunde med dansk CVR.nr. Udenlandske betalere faktureres med 25% tillæg.

Betalingsbetingelser på udstedte fakturaer er 8 dage netto.

Betaler Kunden ikke en udstedt faktura rettidigt, bortfalder alle for det samlede projekt eventuelle meddelte rabatter og eventuelle ydelser som imarketing har tilbudt at levere uden beregning.

Ved forsinket betaling er imarketing berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyrer indtil betaling sker.

Kundens betalingsmisligholdelse anses i alle tilfælde for væsentlig misligholdelse, der berettiger imarketing til at standse yderligere leveringer og arbejder uden at ifalde ansvar, uanset om levering skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale mellem parterne. imarketing’s samlede tilgodehavende hos Kunden – forfaldent som uforfaldent – forfalder herudover til straksbetaling. imarketing kan herudover gøre sine almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende.

Kunden kan ikke foretage betaling for leverede ydelser ved modregning, med mindre andet er aftalt særskilt.

I tilfælde af misligholdelse af kontrakten, må kunden ikke benytte råmateriale, film under udarbejdelse eller færdigproduceret materiale.

Depositum refunderes ikke.

Ansvar for forsinkelse
Reklamationer over forsinkelse ved imarketing’s ydelser skal fremsættes straks og skriftligt.

imarketing søger at afhjælpe eventuelle forsinkelser undervejs i projektet sådan, at den aftalte leveringstermin for den færdige produktion fortsat kan overholdes. For forsinkelser kan Kunden alene gøre ansvar gældende i overensstemmelse med det anførte under ansvar og ansvarsbegrænsning.

Ansvar for mangler
Reklamation over mangler ved en af imarketing leveret produktion, skal fremsættes skriftligt overfor imarketing uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 48 timer fra leveringstidspunktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af imarketing leverede ikke opfylder Kundens kravspecifikation, med de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er imarketing’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af ny produktion ud fra allerede optaget materiale (master materiale) inden for rimelig tid.

imarketing er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale Kunden en kompensation for den mangelfulde produktion, svarende til den oprindelige fakturaværdi ekskl. moms for den mangelfulde produktion. Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod imarketing i tilfælde af mangler.

Alle reklamationer over mangler skal sendes til info@mitvideocv.dk.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
imarketing påtager sig erstatningsansvar over for Kunden i henhold til dansk rets almindelige regler, med de undtagelser som fremgår af denne aftale.

imarketing er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab som følge af at en aftalt produktion ikke er til kundens rådighed på det aftalte tidspunkt mv. Omkostninger til location, tredjeparter og egen interne omkostninger og tidsforbrug anses for indirekte tab, som imarketing ikke kan gøres ansvarlige for.

Skyldes en forsinkelse eller mangel imarketing’s forhold, afhjælper imarketing sådanne forhold for egen regning i overensstemmelse med det anførte under afsnittene om ansvar for forsinkelse og ansvar for mangler. imarketing’s økonomiske ansvar er i alle tilfælde og for alle kumulerede krav der relaterer sig til aftalen begrænset til et beløb svarende til 100 % af den aftalte fastpris for en opgave, og hvor der ikke er aftalt fastpris, da 100 % af det faktisk fakturerede beløb fra imarketing for udførelse af opgaven.

Referencebrug
Såfrem det i forvejen er aftalt har imarketing har ret til at anvende dit navn og evt. logo samt eventuel beskrivelse af opgaven på sin referenceliste.

Tvister
Eventuelle tvister er undergivet dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal afgøres ved retten i Københavns. Retsplejelovens almindelige henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.Vedrører tvisten en krænkelse af imarketing’s rettigheder, kan imarketing endvidere anlægge sag på stedet hvor krænkelsen sker eller har effekt samt ved Kundens hjemting.

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 29620864
Telefonen besvares hverdage mellem 10.00-17.00. Hvis vi har travlt i butikken og derfor ikke kan svare dit opkald, er du velkommen til at lægge en besked eller sende en mail.
Mail: info@mitvideocv.dk.  Alle mails besvares som hurtigt som muligt.
Web: www.mitVideoCV.dk

Adresse
imarketing
Lone Kellermanns Vej 3, 4.TV
2450 København SV
CVR-nr.: 20280395

Bankoplysninger
Danske Bank A/S
Egedal Centret 34
DK-3660 Stenløse
Kontonr.: Reg 3543  Konto 16618799